Missie en visie

Vanuit het nieuwe NKF Beleidsplan 2017-2026 is de nieuwe visie en missie voor het NFK geformuleerd. Het NKF Beleidsplan kan opgevraagd worden bij het bestuur.

Mission Statement

“Het NKF wil het beste in de Nederlandse koorwereld
ontdekken, ontwikkelen en zichtbaar maken.”

Visie
Het Nederlands Koor Festival (NKF) ziet een bloeiende koorcultuur die regionaal, nationaal én internationaal met elkaar verbonden is. Door bruggen te slaan in alle geledingen, van amateur tot professional, wordt scholing en artistieke kwaliteit geborgd in een maatschappelijke ontwikkeling die de individuele behoeften respecteert en de sociale waarde van samen zingen stimuleert.

Vanuit samenwerkingen tussen alle belanghebbenden in de koorwereld -waaronder zangers, dirigenten, stempedagogen, vakopleidingen, podia, korenbonden, media en overheden- wordt het draagvlak voor georganiseerd samen zingen uitgebouwd. De Nederlandse koorcultuur draagt daardoor volop bij aan persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke samenhang en economische groei vanuit het belang van kunst in het algemeen en muziek in het bijzonder.

Kernwaarden
Zingen heeft een positieve invloed op persoonlijke ontwikkeling en draagt bij aan sociale cohesie binnen de samenleving. Samen zingen in een vriendschappelijke, competatieve omgeving inspireert elkaar en stimuleert bovendien de wil om te verbeteren.

Het NKF gelooft dat mensen die zingen schoonheid, inspiratie en ontwikkeling centraal willen stellen in hun leven en mede daardoor plezier ervaren en het eigen gevoel van geluk stimuleren. Mensen die samen willen zingen streven bovendien participatie, samenwerking en harmonie na. Vanuit deze overtuiging inspireert en faciliteert het NKF door objectieve beoordeling de wil en drang om vanuit een kwalitatief oogpunt als koorzanger en als koor te groeien en zo het draagvlak voor zingen in koorverband te versterken. Zo wil het NKF faciliteren voor een positieve bijdrage aan de maatschappij.

Missie
Het NKF zoekt als onafhankelijk bewaker van kwaliteit naar het beste binnen de Nederlandse koorwereld op regionaal en landelijk niveau en vormt daarnaast een belangrijke brug naar Europese samenhang in het monitoren van artistieke, kwalititatieve en creatieve koorwaarden. Door haar neutrale positie en consequente wijze van beoordeling en terugkoppeling vormt het NKF een centrale bron van informatie voor alle stakeholders in de koorwereld.