Reglement

Nederlands Koorfestival 2019-2020

Dit reglement is samengesteld voor de Provinciale en Regionale NKF Competities en de Landelijke NKF Finale die onderdeel uitmaken van het Nederlands Koorfestival (NKF) editie 2019-2020. Hiermee komen de bepalingen van eerdere reglementen te vervallen.

De organisatie van Provinciale en Regionale NKF Competities is -waar mogelijk- in handen van partnerorganisaties die actief zijn in de provinciale of regionale koorwereld, in samenwerking met en onder auspiciën van de stichting Nederlands Koorfestival. In de provincies en regio’s waar geen partnerorganisatie beschikbaar is, is de organisatie in handen van het NKF. In beginsel wordt in iedere Nederlandse provincie een zelfstandige competitie georganiseerd. Indien een uitgeschreven Provinciale NKF Competitie twee maanden voor datum minder dan zeven aanmeldingen heeft, dan kan deze competitie in organisatie samen worden gevoegd bij een aangrenzende provincie. Zie ook de bepalingen in het reglement hieronder.

De keuze van de locatie en de samenstelling van de jury, met uitzondering van de juryvoorzitter, komt tot stand in gezamenlijk overleg tussen NKF en Provinciale en Regionale NKF Competitie-organisaties op basis van het NKF juryprofiel NKF 2019-2020.

De organisatie van de Landelijke NKF Finale is in handen van de Stichting Nederlands Koorfestival. De winnaar van deze Finale van het Nederlands Koorfestival ontvangt de titel ‘Koor van het Jaar 2020’. De Landelijke NKF Finale wordt gehouden op 6 juni 2020.

REGLEMENT NKF 2019-2020

Artikel 1. Het Nederlands Koorfestival 2019-2020

 1. Dit reglement is samengesteld voor de Regionale, Provinciale NKF Competities en de Landelijke NKF Finale die onderdeel uitmaken van het Nederlands Koorfestival (NKF), editie 2019-2020.
 2. Het Nederlands Koorfestival bestaat uit maximaal12 Provinciale NKF Competities en 1 landelijke NKF Finale.
 3. Alle competities en de finale vinden plaats onder voorbehoud, o.m. van realisatie van de benodigde externe financiering.
 4. Dit reglement kan tussentijds op basis van een bestuursbesluit gewijzigd worden. Aan wijziging kunnen geen rechten worden ontleend en er kan geen correspondentie over worden gevoerd.

Artikel 2. Provinciale en Regionale Competities 2019-2020

 1. Deelnemende koren kunnen zich inschrijven voor de competitie en strijden om het predicaat “Het beste koor van de Provincie 2019-2020” wanneer zij in de betreffende provincie zijn gevestigd. De standplaats van het koor is hiervoor bepalend.
 2. Koren mogen zich presenteren tijdens een andere Provinciale NKF Competitie dan waar het koor zijn standplaats heeft. Het koor komt in dat geval niet in aanmerking voor de titel ‘Beste koor van de Provincie…of Regio…’.
 3. Indien een uitgeschreven Provinciale NKF Competitie twee maanden voor datum minder dan zeven aanmeldingen heeft, dan kan deze competitie samen worden gevoegd bij een aangrenzende provincie. De titel voor het winnende koor krijgt dan een regionale naam.
 4. Indien de datum voor een Provinciale NKF Competitie bij bestuursbesluit moet worden gewijzigd, heeft het ingeschreven koor het recht zich terug te trekken van deelname. Het volledige inschrijfgeld wordt in dat geval teruggestort.

Artikel 3. Inschrijven

 1. Inschrijving voor deelname aan een NKF Competitie kan via het online inschrijfformulier tot uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de datum van de Provinciale Competitie waar het koor gevestigd is.
 2. Ieder deelnemend koor dient een vrijwilliger op te geven ter ondersteuning van de organisatie ter plaatse.
 3. Naast een volledig ingevuld inschrijfformulier stelt het koor de volgende aanvullende informatie ter beschikking:
  1. Biografie van het koor;
  2. Biografie van de dirigent (opleiding, ervaring etc.);
  3. Promotionele tekst over koor en dirigent voor publicitaire doeleinden van max. 150 woorden;
  4. Een foto in hoge resolutie (kleur, tenminste 300 dpi) van het koor en van de dirigent.
 4. Pas wanneer aan alle voorwaarden van artikel 3 en 4 is voldaan, geldt de inschrijving als definitief.
 5. De definitieve inschrijving is bepalend voor de volgorde van plaatsing op de opgegeven voorkeursdata.
 6. Data van ingeschreven koren wordt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alleen voor eigen gebruik verwerkt en niet met derden gedeeld.
 7. Alle koren die deelnemen aan een evenement van het NKF of op andere wijze een NKF Beoordeling verkrijgen gaan te allen tijde akkoord met het gebruik van de volgende gegevens voor promotionele doeleinden en officiële publicatie op de website en andere communicatiemiddelen van het NKF:
  1. de naam van het koor,
  2. de naam van de dirigent en eventuele regisseur;
  3. de na(a)m(en) van eventuele instrumentale begeleider(s);
  4. de domeinnaam van de website van het koor;
  5. de behaalde NKF Beoordeling.
 8. Indien een koor geen toestemming wil geven voor openbaar publiceren van de bij artikel 2.7.5. benoemde NKF Beoordeling, dan dient dit vooraf bij de inschrijving aangegeven te worden. Het koor ziet dan ook af van een eventuele NKF Finaleplaats.

Artikel 4. Inschrijfgeld Provinciale NKF Competitie en Finale.

 1. Het inschrijfgeld voor de Provinciale NKF Competities is afhankelijk van de grootte van het koor en is opgebouwd uit twee componenten:
  1. € 150,- inschrijfgeld.
  2. € 5,- per koorlid.
   Voor dirigenten, pianisten en bandleden hoeft geen deelname te worden betaald.
   Het inschrijfgeld wordt automatisch geïnd bij inschrijving.
 2. Deelname kan kosteloos tot 3 maanden voor aanvang van de betreffende competitie worden geannuleerd. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Indien bij aanvang van de Provinciale NKF Competitie blijkt dat het aantal opgegeven zangers lager is dan het aantal uitvoerende zangers, dient het verschil ter plaatse te worden afgerekend met het NKF. Indien dit niet gebeurt kan het NKF besluiten om deelname te weigeren. Dit geeft het koor geen recht op restitutie.
 4. Indien het aantal deelnemende zangers lager is dan opgegeven, mag het koor het verschil in aantal gebruiken om eigen publiek toegang te verlenen.
 5. Aan deelname aan de finale zijn voor koren die hun plaatsing tijdens een Provinciale NKF Competitie hebben behaald geen extra kosten verbonden. Koren die geplaatst worden vanuit externe korencompetities als vermeld onder art. 16.2. dienen voor hun recht op plaatsing het inschrijfgeld te voldoen als vermeld onder Artikel 4.1-4.

Artikel 5. Voorwaarden voor deelname

 1. Alle Nederlandse amateurkoren kunnen zich inschrijven bij het Nederlands Koorfestival, mits zij voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • Een koor bestaat uit minimaal 12 zangers en/of zangeressen.
 • Een koor is gevestigd in Nederland.
 • Het koor heeft een amateurstatus.
 1. Aan de Provinciale NKF Competities kunnen koren van elk niveau deelnemen.

Artikel 6. Voorwaarden voor de uitvoering

 1. Vocale bezetting: vrij.
 2. Genre of stijl: vrij.
 3. Gebruik koorregie: vrij.
 4. Begeleiding: a capella, piano of digitale geluidsdrager.

Het is toegestaan aanvullend instrumenten, effectapparaten en/of solistenmicrofoons te gebruiken. Bij de Provinciale NKF Competities is hiervoor geen technische infrastructuur en/of technische ondersteuning beschikbaar. Indien gewenst moet dit door het deelnemende koor zelf worden verzorgd.

 1. Indien de akoestiek van een zaal daar aanleiding toe geeft, kan het NKF besluiten tot het overhead versterken van de deelnemende koren.
 2. Tijdens de Provinciale en Regionale NKF Competities stelt het NKF een gestemde akoestische piano beschikbaar.
 3. Tijdens de Finale stelt het NKF een gestemde akoestische vleugel en een backline beschikbaar.
 4. Koren kunnen door het NKF benaderd worden om instrumenten en/of backline voor de Provinciale Competitie of Finale beschikbaar te stellen.
 5. Indien meerdere koren tijdens een Provinciale NKF Competitie of Finale van een backline gebruik willen maken, kan door het NKF verzocht worden om elkaars backline te gebruiken.
 6. Extra benodigde techniek dient door het koor zelf te worden geregeld. Om logistieke redenen moet dit te allen tijde met het NKF worden overlegd.

Artikel 7. Te zingen werken

Alle deelnemende koren zingen verplicht tenminste één werk a capella en één werk uit het hoofd. Dit mag in één werk worden gecombineerd. Voor het overige is de repertoirekeuze en het aantal uit te voeren werken vrij (zie tevens artikel 8).

Tijdens de Landelijke NKF Finale dient tenminste één werk gezongen te worden dat niet op de Provinciale NKF Competitie is gezongen.

Artikel 8. Tijdsduur van de uitvoering 

Voor alle NKF Competities inclusief de Finale geldt: er mag maximaal 15 minuten muziek worden uitgevoerd, het totale podiumoptreden duurt maximaal 20 minuten (dit is de tijd inclusief het podium opkomen en verlaten, aankondiging koor, toelichting presentator, wisseling van posities etc.).
Overschrijding van de tijd kan leiden tot ingrijpen van de jury.

Artikel 9Partituren

 1. Elk deelnemend koor stuurt ten behoeve van de jury 3 legale partituren op van de te zingen werken. Uiterste datum van inzending van de partituren is acht weken voordat de Provinciale NKF Competitie of Landelijke NKF Finale plaatsvindt.
 2. Zingen van niet legale kopieën is wettelijk niet toegestaan. Het Nederlands Koorfestival en de organisaties van de Provinciale NKF Competities dragen hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid indien een deelnemend koor hier toch voor kiest.
 3. Wanneer het koor in de uitvoering wil afwijken van de genoteerde toonhoogte of de opgegeven volgorde van de werken, meldt het koor dit bij het versturen van de bladmuziek.

Artikel 10. Uitvoeringsrechten

Elk deelnemend koor dient bij BUMA/STEMRA de premie voor uitvoeringsrechten te hebben voldaan. Het Nederlands Koorfestival en de organisaties van de Provinciale NKF Competities dragen hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Voor koren die zijn aangesloten bij een korenbond of koepelorganisatie waarbij de uitvoeringsrechten collectief zijn geregeld, hoeft dit niet aanvullend te worden voldaan.

Artikel 11. Toepassing van de eisen

 1. Een koor dat bij inschrijving niet aan de eisen voldoet zoals omschreven in artikel 5 en 6 wordt hier door de organisatie van het NKF op gewezen met het verzoek hieraan alsnog te voldoen.
 2. Een koor dat bij het optreden niet aan de eisen voldoet, wordt hier na het optreden door de juryvoorzitter op gewezen en gediskwalificeerd.

 Artikel 12. Minimum en maximum aantal deelnemers bij de NKF Competities

 1. In de Provinciale NKF Competities geldt een minimum van 7 en een maximum van 12 deelnemende koren. Indien het aantal deelnemende koren dit maximum overschrijdt, wordt het koor geplaatst op de tweede voorkeursdatum die bij inschrijving is aangegeven. Wanneer ook op deze tweede datum het maximum aantal deelnemers reeds is bereikt, wordt met het koor overleg gevoerd over een alternatieve datum.
 2. Als drie maanden voor een initieel uitgeschreven Provinciale NKF Competitie de minimumgrens van zeven aangemelde koren niet is bereikt, kan het NKF-bestuur besluiten om twee of meer provincies samen te voegen tot een zelfstandige Regionale NKF Competitie. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij een Provinciale NKF Competitie.
 3. Er moeten minimaal zeven koren deelnemen uit dezelfde provincie om het “Beste Koor van de Provincie……..” uit te kunnen roepen. De officiële vestigingsplaats van het deelnemende koor is hierbij bepalend.
  Bij minder dan zeven inschrijvingen, wordt het hoogst beoordeelde koor uit de betreffende provincie toegelaten tot de Landelijke NKF Finale. In dat geval wordt echter geen predicaat “Beste koor van de Provincie” toegekend.

Artikel 13. Volgorde van optreden

 1. De volgorde van optreden van de deelnemende koren wordt bepaald door middel van loting en direct bij aanvang van de betreffende competitiedag door de organisatie van het NKF bekend gemaakt.
 2. De exacte aanvangs- en eindtijd van een Provinciale NKF Competitie is afhankelijk van het aantal deelnemende koren en wordt binnen 14 dagen na sluiting van de inschrijving bekend gemaakt.
 3. De organisatie kan om praktische redenen besluiten de dag van de competitie in twee delen op te splitsen.
 4. Als een koor niet tijdig aanwezig is, kan het worden uitgesloten van deelname, tenzij de organisatie in samenspraak met de juryvoorzitter anders besluit. In geval van overmacht kan het koor worden doorverwezen naar een andere Provinciale NKF Competitie.

Artikel 14. Jury  

 1. De jury is samengesteld uit drie personen (inclusief juryvoorzitter).
  Alle juryleden worden voorbereid op eenduidige en objectieve beoordeling volgens de vastgestelde NKF beoordelingscriteria.
 2. De jury beoordeelt de prestaties op 10 onderdelen in de volgende rubrieken:
 • Technische kwaliteit:
  zuiverheid, 2. ritmiek en metriek, 3. uitspraak en dictie,
  4. klankkwaliteit.
 • Artistieke kwaliteit:
  tempo, beweging en frasering, 6. dynamische schakering,
  7. interpretatie.
 • Programmasamenstelling:
  programmakeuze en -volgorde.
 • Podiumpresentatie,
  interactie koor-dirigent-publiek.
 • Totaalindruk.
 1. Elk jurylid geeft per onderdeel een waardering van maximaal 10 punten, wat leidt tot maximaal 100 punten. De officiële NKF Beoordeling is het totaal aan punten van de drie juryleden, maximaal 300 punten.

 Artikel 15. ‘Het beste koor van de Provincie 2019-2020’

 1. Het ‘Beste koor van de Provincie 2019-2020’ is het koor met het hoogste puntentotaal.
 2. Aan het slot van iedere Provinciale NKF Competitie wordt de uitslag en de ‘Het beste koor van de Provincie 2019-2020’ door de juryvoorzitter bekend gemaakt.
 3. Deelnemende koren ontvangen na deelname aan de Provinciale NKF Competities en de Landelijke NKF Finale hun officiële NKF Beoordeling in cijfers, tezamen met de behaalde punten per beoordeeld criterium. De geschreven beoordelingen worden binnen vier weken na Provinciale resp. Landelijke NKF Finale toegezonden.

Artikel 16. Finaleplaatsen voor de Landelijke NKF Finale

Er zijn maximaal 15 NKF Finaleplaatsen beschikbaar.
De finaleplaatsen worden als volgt verdeeld:

 1. Winnaars van de Provinciale NKF Competities (maximaal 12 plaatsen). Indien een koor afziet van het recht op de finaleplaats, wordt deze beschikbaar gesteld als wildcard.
 2. Winnaars van een officiële landelijke korencompetitie, geaccrediteerd door het NKF bestuur (maximaal 2 plaatsen). De betreffende competitie dient de officiële NKF Beoordeling te hanteren voor de puntenbepaling. De voorzitter is door het NKF Bestuur geaccrediteerd. Voorwaarde voor een finaleplaatsing is een NKF Beoordeling van tenminste 245 punten, tenzij nadrukkelijk anders overeen is gekomen met het NKF Bestuur. Alle koren met een NKF Beoordeling van 245 en hoger komen in aanmerking voor een wildcard-plaatsing. Koren die vanuit Artikel 16.2 toegelaten worden tot de NKF Finale dienen conform Artikel 4.5. inschrijfgeld voor deelname aan het NKF te voldoen. Indien een koor afziet van het recht op de finaleplaats, wordt deze beschikbaar gesteld als wildcard.
 3. Koren, niet direct geplaatst voor de Finale: plaatsing via wildcards. (minimaal één plaats).
  Koren die zich niet direct plaatsen voor de finale, worden gerangschikt op een voorwaardelijke plaatsingslijst op basis van het aantal behaalde punten.

In geval van een ex aequo op de hoogste plaats heeft de jury tot taak om een beslissend Gouden Punt toe te kennen aan één van deze koren.

 Artikel 17. Prijs ‘Koor van het Jaar 2020’ 

Naast een speciale NKF Trofee ontvangt het Koor van het Jaar 2020 een aanvullend prijzenpakket ter waarde van tenminste 1.000 euro dat uiterlijk een maand voorafgaand bekend gemaakt wordt.

Artikel 18. NKF Classificering en titels

Koren worden in de NKF Classificering opgenomen op basis van de behaalde officiële NKF beoordeling. Indien een koor in de Provinciale NKF Competitie een andere puntenscore behaalt dan in de Landelijke NKF Finale, telt het hoogste aantal punten voor de NKF Classificering.
Het NKF voorziet de koren van een officieel beeldmerk, behorend bij de diverse predicaten, dat voor publicitaire doeleinden mag worden gebruikt:

 1. “NKF Excellent Koor 2019-2020”: 265 punten of meer.
  Dit keurmerk geeft recht (geen plicht) op directe kwalificatie voor de Champions Competition van de World Choir Games 2020 Flanders. Het keurmerk geeft geen automatisch recht op korting op de deelnamefee van de WCG 2020 Flanders. 
 2. “NKF Topkoor 2019-2020”: min. 255 en max. 264,5 punten.
  Dit keurmerk geeft bij een WCG Kwalificatieconcert in grensgevallen recht (geen plicht) op een Wildcard voor kwalificatie voor de Champions Competition van de World Choir Games 2020 Flanders. Het keurmerk geeft geen automatisch recht op korting op de deelnamefee van de WCG 2020 Flanders. 
 3. “NKF Kwaliteitskoor 2019-2020”: min. 245 en max. 254,5 punten.
 4. “Beste Koor van de Provincie 2019-2020”: winnaar Provinciale NKF Competitie (totale deelname).
 5. “NKF Dagwinnaar Provincie 2019-2020”: hoogste score Provinciale Competitie
  (op de dag van de competitie).
 6. “Koor van het Jaar 2020” : winnaar Landelijke NKF Finale
 7. Indien een verkiezing tot provinciale of landelijke publieksfavoriet is uitgeschreven:
  “NKF Publieksfavoriet van de Provincie 2019-2020”:
  “NKF Publieksfavoriet van Nederland 2020”.

Artikel 19. Beeld en geluid

 1. Wanneer het NKF bij een competitie beeld- of geluidopnamen maakt wordt dit aangekondigd bij de deelnemers en bezoekers. Wanneer het NKF gebruik maakt van door derden openbaar gemaakt beeld- of geluidmateriaal, zal het NKF er op toezien dat deze derde-organisatie de wettelijke privacybeschermende normen in acht neemt.
 2. Het deelnemende koor geeft door ondertekening van het aanmeldingsformulier het NKF toestemming de Provinciale NKF Competities en de NKF Finale vast te leggen op om het even welke drager en deze geheel of gedeeltelijk te vertonen bv. op televisie, radio of internet, voor zover dit gebeurt zonder enig commercieel doel.
 3. Alle foto’s, beeld- en geluidsopnames die van de deelnemers door het NKF of door het NKF ingehuurde derden worden gemaakt, zijn eigendom van het NKF.
 4. Het deelnemende koor garandeert dat zijn bijdrage geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten van derden. Deelnemende koren vrijwaren het NKF van eventuele vorderingen van derden uit dien hoofde.
 5. Voor zover koren en/of individuele koorleden enig recht van intellectueel eigendom, waaronder auteursrechten, naburige rechten of portretrecht zouden kunnen doen gelden, doen het deelnemende koor en de deelnemende koorleden hiervan afstand ten behoeve van promotionele doeleinden van het NKF, waaronder het maken en publiceren van een livestream op de website van het NKF. Het koor en de koorleden zullen geen beroep doen op de bescherming op grond van de AVG.
 6. Zowel koren als individuen hebben de bevoegdheid correctie of verwijdering van beeld- en geluidsmateriaal te vragen. Hiervoor wordt overleg gevoerd met de zakelijk leider van het NKF of het NKF bestuur.

Artikel 20. Geschillen

Bij geschillen en in gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van het NKF. Deze uitspraak is bindend en er kan niet over worden gecorrespondeerd.

Alle gegevens onder voorbehoud, ook van subsidietoekenning. Dit reglement kan tussentijds op basis van bestuursbesluit gewijzigd worden. Aan wijziging kunnen geen rechten worden ontleend en er kan geen correspondentie over worden gevoerd.