Reglement

Nederlands Koorfestival 2017-2018
deze versie: woensdag 22 februari 2017

Dit reglement is samengesteld voor de Provinciale NKF Competities en de Landelijke NKF Finale die onderdeel uitmaken van het Nederlands Koorfestival (NKF) editie 2017-2018. Hiermee komen de bepalingen van eerdere reglementen te vervallen.

De organisatie van Provinciale NKF Competities is -waar mogelijk- in handen van partnerorganisaties die actief zijn in de provinciale of regionale koorwereld, in samenwerking met en onder auspiciën van de stichting Nederlands Koorfestival. In de provincies waar geen partnerorganisatie beschikbaar is, is de organisatie in handen van het NKF. De keuze van de locatie en de samenstelling van de jury, met uitzondering van de juryvoorzitter, komt tot stand in gezamenlijk overleg tussen NKF en Provinciale NKF Competitie-organisaties op basis van het NKF juryprofiel NKF 2017-2018.

De organisatie van de Landelijke NKF Finale is in handen van de Stichting Nederlands Koorfestival. De winnaar van deze Finale van het Nederlands Koorfestival ontvangt de titel ‘Koor van het Jaar 2018’. De Landelijke NKF Finale wordt gehouden in mei/juni 2018 (plaats en datum worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt).

 

REGLEMENT NKF 2017-2018

Artikel 1. Voorwaarden voor deelname

Alle Nederlandse amateurkoren kunnen zich inschrijven bij het Nederlands Koorfestival, mits zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Een koor bestaat uit minimaal 12 zangers en/of zangeressen.
 2. Een koor moet gevestigd zijn in Nederland.

 

Artikel 2. Categorieën

Deelnemers kunnen zich inschrijven in een van de vijf onderstaande categorieën naar keuze. De categoriekeuze wordt als vermelding toegevoegd aan de officiële NKF Beoordeling van het deelnemende koor. Om deze vermelding te verkrijgen moet het koor bij de jury-presentatie binnen de gekozen categorie voldoen aan de volgende eisen:

 1. Klassiek
  1. In deze categorie nemen koren deel waarvan het repertoire overwegend is gekozen uit de klassieke kunsttraditie.
  2. Koorregie, belichting en het gebruik van elektronica (voor bijv. geluidssporen) zijn toegestaan, maar het laatste niet als het gaat om de vervanging van een eventuele instrumentale begeleiding.
  3. De categorie kent geen beperkingen met betrekking tot leeftijd.
  4. In deze categorie is directe (gedeeltelijke) versterking van het koor niet toegestaan.
 1. Lichte muziek (koormuziek uit de Brits-Amerikaanse lichte muziektraditie)
  1. In deze categorie nemen koren deel waarvan het repertoire overwegend is gekozen uit de lichte muziektraditie.
  2. De categorie kent geen beperkingen met betrekking tot leeftijd.
  3. Koorregie, belichting en het gebruik van elektronica (voor bijv. geluidssporen) zijn toegestaan, maar het laatste niet als het gaat om de vervanging van een eventuele instrumentale begeleiding.
  4. In deze categorie is directe (gedeeltelijke) versterking van het koor niet toegestaan.
  5. In deze categorie is het gebruik van solomicrofoons toegestaan.
 1. Open
  1. Overwegend vocale bezetting.
  2. Vrij wat betreft de samenstelling naar geslacht of leeftijd.
  3. Vrij wat betreft genre of stijl.
  4. Vrij wat betreft het gebruik van koorregie.
  5. Vrij wat betreft het gebruik van belichting.
  6. Vrij wat betreft het gebruik van directe (gedeeltelijke) versterking.
  7. Vrij wat betreft het gebruik van elektronica.
  8. Vrij wat betreft het gebruik van solomicrofoons.
 1. Junior
  1. Kinderkoor: leeftijd t/m 14 jaar, waarbij maximaal 10% van het totaal aantal zangers mag ouders zijn dan 14 jaar met een maximumleeftijd van 16 jaar.
  2. Jeugdkoor: leeftijd 12 t/m 25 jaar, waarbij maximaal 10% van het totaal aantal zangers mag ouder zijn dan 25 jaar met een maximumleeftijd van 27 jaar.
  3. Koorregie, belichting en het gebruik van elektronica (voor bijv. geluidssporen) zijn toegestaan, maar het laatste niet als het gaat om de vervanging van een eventuele instrumentale begeleiding.
  4. In deze categorie is directe (gedeeltelijke) versterking van het koor niet toegestaan.
  5. In deze categorie is het gebruik van solomicrofoons toegestaan.
 1. Senior
  1. Seniorenkoor: een koor dat overwegend (voor minimaal 90%) bestaat uit personen vanaf 55 jaar, met een minimumleeftijd van 50 jaar.
  2. Een koor in deze categorie bestaat uit minimaal 12 personen.
  3. Koorregie, belichting, (gedeeltelijke) versterking en het gebruik van elektronica (voor bijv. geluidssporen) zijn toegestaan, maar het laatste niet als het gaat om de vervanging van een eventuele instrumentale begeleiding.
  4. In deze categorie is directe (gedeeltelijke) versterking van het koor niet toegestaan.
  5. In deze categorie is het gebruik van solomicrofoons toegestaan.

 

Artikel 3. Toepassing van de eisen

Een koor dat bij inschrijving niet aan de eisen voldoet zoals omschreven in artikel 1. en 2. wordt hier door de organisatie van de Provinciale NKF Competitie op gewezen met het verzoek alsnog aan de eisen te voldoen.

Een koor dat bij het optreden niet aan de eisen voldoet zoals omschreven in artikel 1. wordt hier na het optreden door de juryvoorzitter op gewezen en gediskwalificeerd.

Als een koor niet voldoet aan de eisen van de opgegeven categorie als vermeld onder 2., maar wel voldoet aan de eisen van een van de andere categorieën, dan wordt de NKF Beoordeling toegepast onder vermelding van de categorie waaraan de presentatie wel voldoet.

Een koor dat bij het optreden niet aan de eisen voldoet van een van de categorieën zoals omschreven in artikel 2. wordt hier na het optreden door de juryvoorzitter op gewezen en gediskwalificeerd.

 

Artikel 4. Niveau

In de Provinciale NKF Competities kunnen koren van elk niveau deelnemen.

 

Artikel 5. Maximum en minimum aantal deelnemers bij Provinciale NKF Competities

In de Provinciale NKF Competities geldt geen maximum van aantal deelnemers. Indien het aantal deelnemende koren de capaciteit van de betreffende geplandde Provinciale CNKF Competitie overschrijdt, dan wordt een extra dag ingepland, waarbij de NKF Beoordelingen van de beide dagen bepalend zijn voor het aanwijzen van de provinciewinnaar. Deze wordt direct na afloop van de laatste competitiedag bekend gemaakt.

Aan een Provinciale competitie moeten minimaal vijf koren deelnemen om een winnaar als Beste Koor van de Provincie uit te kunnen roepen. Indien er minder dan vijf inschrijvingen zijn, dan wordt het hoogst beoordeelde koor alleen toegelaten tot de Landelijke NKF Finale indien de NKF Beoordelling 255 punten of hoger is. Indien er geen Finalist wordt toegelaten, wordt de betreffende finaleplaats toegevoegd aan de de Wildcards uit de eerste categorie conform artikel 23.6.1.

 

Artikel 6. Vestigingsplaats

De officiële vestigingsplaats van het deelnemende koor is bepalend voor de deelname in de provincie waar de vestigingsplaats zich bevindt. De plaats waarin het koor repeteert kan afwijken van de offeciële vestigingsplaats en telt derhalve niet mee in de provinciebepaling.

 

Artikel 7. Deelnemen in een andere provincie

Koren kunnen wel deelnemen buiten de provincie waar de vestigingsplaats zich bevindt, maar worden dan buiten de provinciale competities gehouden.

 

Artikel 8. Te zingen werken

Deelnemende koren zijn vrij in de keuze van de te zingen werken. Alle deelnemende koren zingen verplicht tenminste één werk a cappella en één werk uit het hoofd. Dit mag in één werk gecombineerd worden.

In de Landelijke NKF Finale dient tenminste één werk gezongen te worden dat niet op de Provinciale NKF Competitie is gezongen.

 

Artikel 9. Tijdsduur van de uitvoering

Provinciale NKF Competities: het totale optreden heeft een maximale duur van 15 minuten.

Finale-optredens: het totale optreden heeft een maximale duur van 15 minuten.

Overschrijding van de tijd kan leiden tot ingrijpen van de jury.

 

Artikel 10. Partituren

Elk deelnemend koor stuurt ten behoeve van de jury op aanwijzing van de organisatie waar men zijn inschrijving aan richt 3 originele partituren op van de te zingen werken. Uiterste datum van inzending van de partituren is maximaal vier weken voordat de Provinciale NKF Competitie of Landelijke NKF Finale plaatsheeft. De partituren worden aan het eind van de Provinciale NKF Competitie of Landelijke NKF Finale geretourneerd.

 

Artikel 11. Niet legale kopieën

Zingen van niet legale kopieën is wettelijk niet toegestaan.
Artikel 12. Uitvoeringsrechten

Elk deelnemend koor dient bij de BUMA de premie voor uitvoeringsrechten te hebben voldaan. Het Nederlands Koorfestival en de organisaties van de Provinciale NKF Competities dragen hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Voor koren die zijn aangesloten bij een korenbond of koepelorganisatie waarbij de uitvoeringsrechten collectief zijn geregeld hoeft dit niet aanvullend te worden voldaan.

 

Artikel 13. Genoteerde en klinkende toonhoogte

Wanneer het koor in de uitvoering wil afwijken van de genoteerde toonhoogte, meldt het koor dit tevoren met een motivatie aan de jury.

 

Artikel 14. Uitvoeren van de werken

Wanneer het koor in de uitvoering wil afwijken van de opgegeven volgorde van de werken, meldt het koor dit tevoren met een motivatie aan de jury.

 

Artikel 15. Volgorde van optreden

De volgorde van optreden van de deelnemende koren wordt bepaald door de organiserende instantie. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de deelnemende koren.

 

Artikel 16. Aanvang optreden

Als het koor niet tijdig aanwezig is, kan het worden uitgesloten van deelname, tenzij de organisatie in samenspraak met de juryvoorzitter anders besluit. Eventueel kan het koor in het geval van een Provinciale NKF Competitie worden doorverwezen worden naar andere Provinciale NKF Competities in het kader van het NKF.

 

Artikel 17. Inschrijven

Inschrijvingen voor deelname aan een Provinciale NKF Competitie in het festival moet uiterlijk zes weken voorafgaand aan de betreffende competitie via het online inschrijfformulier op de website van het NKF worden ingezonden, inclusief aanvullende bescheiden.

 • Beschrijving van het koor
 • Beschrijving van de dirigent (opleiding, ervaring etc.)
 • Toelichting bij de programmakeuze
 • Biografie van koor en dirigent voor publicitaire doeleinden van max. 150 woorden
 • Een foto (kleur, tenminste 300 dpi) van het koor en van de dirigent

 

Artikel 18. Inschrijfgeld Provinciale NKF Competitie en Landelijke NKF Finale

 1. Het inschrijfgeld voor de Provinciale NKF Competities is afhankelijk van de grootte van het koor en is opgebouwd uit twee componenten:
  €150 basis deelnamefee per deelnemend koor, aangevuld met €5 per koorlid.
 1. Het inschrijfgeld moet uiterlijk één maand voor aanvang zijn voldaan aan de organisatie van de Provinciale NKF Competitie. Datum van betaling van het inschrijfgeld is bepalend voor de deelname.

 

Artikel 19. Annulering van deelname

Bij annulering door het koor tot 21 dagen voorafgaand aan de datum van de Provinciale NKF Competitie, inclusief deze datum, vindt een restitutie plaats van 25% van het inschrijfgeld. Vanaf 14 dagen voorafgaand aan de Provinciale NKF Competitie, inclusief deze datum, vindt geen restitutie plaats.

 

Artikel 20. Jury

De jury is samengesteld uit drie personen in de Provinciale NKF Competities (juryvoorzitter inbegrepen) en drie personen in de finaleronde (juryvoorzitter inbegrepen). Alle juryleden worden middels een training door de NKF Jury-adviseur voorbereid op eenduidige en objectieve beoordeling volgens de vastgestelde NKF Beoordelingscriteria. De juryvoorzitters worden aangewezen door de NKF Jury-adviseur in samenspraak met het NKF Bestuur.

 

Artikel 21. De beoordeling

De jury beoordeelt de prestaties aan de hand van tien criteria in vijf rubrieken met een maximale score:

 1. Technische kwaliteit: zuiverheid, ritmiek en metriek, uitspraak en dictie, klankkwaliteit.
 2. Artistieke kwaliteit: tempo, beweging en frasering, dynamische schakering, interpretatie.
 3. Programmasamenstelling: programmakeuze en -volgorde.
 4. Podiumpresentatie, interactie koor-dirigent-publiek.
 5. Totaalindruk.

Elk van de juryleden (inclusief de juryvoorzitter) geeft voor de verschillende onderdelen een waardering die tot een totaal kan leiden van maximaal 100 punten. De eindscore is het totaal van de drie juryleden (inclusief de juryvoorzitter). Naast de beoordeling in cijfers ontvangt elk koor in de Provinciale NKF Competities en de Landelijke NKF Finale een geschreven beoordeling.

 

Artikel 22. NKF Classificering

Koren worden in de NKF Classificering opgenomen op basis van de behaalde Officiële NKF Beoordeling. Indien een koor in de Provinciale NKF Competitie een andere puntenscore behaald dan in de Landelijke NKF Finale, dan telt het hoogste aantal punten voor de NKF Classificering.

 1. Bij het behalen van 255 punten of meer in de Provinciale NKF Competitie ontvangt het koor het predikaat “NKF Topkoor”. Op geen van de 10 te beoordelen onderdelen mag het cijfer lager zijn dan 8. Het NKF voorziet deze koren van een officiëel beeldmerk dat voor publicitaire doeleinden mag worden gebruikt.
 2. Bij het behalen van minimaal 245 en maximaal 254,5 punten in de Provinciale NKF Competitie ontvangt het koor het predikaat “NKF Kwaliteitskoor”. Op geen van de 10 te beoordelen onderdelen mag het cijfer lager zijn dan 7,5. Het NKF voorziet deze koren van een officiëel beeldmerk dat voor publicitaire doeleinden mag worden gebruikt.
 3. De winnaar van de Landelijke NKF Finale mag zich gedurende twee jaren “Koor van het Jaar” noemen. Het NKF voorziet deze koren van een officiëel beeldmerk dat voor publicitaire doeleinden mag worden gebruikt.
 4. De winnaar van een Provinciale NKF Competitie mag zich gedurende twee jaren “Beste Koor van de provincie” noemen. Het NKF voorziet deze koren van een officiëel beeldmerk dat voor publicitaire doeleinden mag worden gebruikt.
 5. Tijdens iedere NKF Competitie wordt een “NKF Publieksfavoriet” gekozen. Koren die tot NKF Publieksfavoriet worden verkozen mogen dit predikaat uitsluitend voeren onder toevoeging van de provincie waarin ze tot NKF Publieksfavoriet zijn verkozen. In geval van de Landelijke NKF Finale is de volledige benaming “NKF Publieksfavoriet Nederland”. Het NKF voorziet deze koren van een officiëel beeldmerk dat voor publicitaire doeleinden mag worden gebruikt.

 

Artikel 23. Van Provinciale NKF Competitie naar Landelijke NKF Finale

Onder de volgende voorwaarden gaat een deelnemend koor van een Provinciale NKF Competitie door naar de Landelijke NKF Finale:

 1. Koren die worden toegelaten tot de landelijke NKF Finale en de klasse NKF Topkoor of NKF Kwaliteitskoor hebben behaald wordt directe toegang verleend. Indien een koor minder dan 245 punten heeft behaald dan is een NKF coaching op basis van het jury-advies voorwaardelijk. Indien het koor al gebruik heeft gemaakt van de NKF coaching op basis van artikel 25, dan zijn de kosten voor deze additionele coaching voor eigen rekening.
 2. De winnaar van een Provinciale NKF Competitie die de klasse NKF Topkoor of NKF Kwaliteitskoor heeft behaald wordt direct toegelaten tot de Landelijke NKF Finale.
 3. In geval van een ex aequo op de hoogste plaats worden bij een score van 245 of hoger beide koren tot de Landelijke NKF Finale toegelaten. Indien de score lager is heeft de jury tot taak om een beslissend Gouden Punt toe te kennen aan één van deze koren, opdat dit koor recht heeft op deelname aan de Landelijke NKF Finale. Artikel 23.1. blijft onvoorwaardelijk van kracht.
 4. Indien een winnend koor in een Provinciale NKF Competitie afziet van deelname, dan krijgt automatisch het volgende koor op de eindlijst het recht om deel te nemen, op voorwaarde dat dit koor in haar beoordeling het predikaat NKF Topkoor of NKF Kwaliteitskoor heeft behaald. Dit koor krijgt echter daarmee niet het recht om het predikaat “Beste Koor van de Provincie” te voeren.
 5. Indien een Provinciale NKF Competitie niet kan voorzien in het afvaardigen van een NKF Finalist, dan wordt de finaleplaats toegevoegd aan de Wildcard-plaatsingen voor de klasse NKF Topkoren.
 6. Een koor kan ook toegelaten worden tot de Landelijke NKF Finale via de Wildcard-procedure. Er zijn twee soorten Wildcards:
  1. De Jury-Wildcard: voor alle koren die de klasse NKF Topkoor behalen maar niet geplaatst worden voor de Landelijke Finale voortvloeiend uit artikel 23.2. of 23.3. Er is minimaal 1 extra plaatsing middels deze Wildcard beschikbaar. Vanuit artikel 23.5. kunnen meerdere plaatsingen beschikbaar komen. Plaatsing van deze Wildcards geschiedt op basis van de hoogste NKF Beoordeling.
  2. De Publieks-Wildcard: voor alle koren die tot NKF Publieksfavoriet worden verkozen, maar niet geplaatst worden voor de Landelijke Finale voortvloeiend uit artikel 23.2. of 23.3. De Publieks-Wildcard wordt na afloop van alle Provinciale NKF Competities via een online verkiezing verloot. Op de winnaar van de Publieks-Wildcard is onverkort artikel 20.1. van toepassing.
 7. Indien een koor afziet van het recht op een NKF Finaleplaats via een Wildcard, dan krijgt automatisch het volgende koor op de eindlijst op gelijke voorwaarden het recht om deel te nemen.

 

Artikel 24. Overige toelatingen tot de Landelijke NKF Finale

Winnende koren van officiële, landelijke korencompetities kunnen worden toegelaten tot de Landelijke NKF Finale. De korencompetities die daarvoor in aanmerking komen moeten door het NKF Bestuur worden geaccrediteerd en middels een overeenkomst met voorwaarden voor toelating zijn bevestigd. Binnen de voorwaarden moet de mogelijkheid tot een evenredige omrekening van de puntentelling naar de NKF-puntentelling mogelijk zijn. Leidt deze omrekening tot een score de lager is dan 245 punten, dan vervalt het recht op een directe finaleplaats.

 

Artikel 25. NKF Coaching

Alle deelnemende koren worden uitgenodigd voor een kosteloze professionele coaching op het gebied van vocal coaching, presentatie of muzikaal leiderschap. De coaching betreft een basiskennismaking met een marktwaarde van ca. 100 euro. In de coaching waarin met gerichte vragen verdieping aangebracht kan worden. Een koor kan ook kiezen voor een meer intensieve coaching. In dat geval wordt de waarde van de basiscoaching in korting gebracht op het totaalbedrag.

Voor de coaching kan gekozen worden uit het aanbod dat door het NKF wordt aangedragen.

De coaching kan naar keuze ingevuld worden in de aanloop naar de Provinciale NKF Competitie of na afloop op basis van het jury-advies bij de NKF Beoordeling. De coaching dient uiterlijk binnen 6 kalendermaanden na de betreffende Provinciale NKF Competitie te worden gevolgd. Daarna vervalt het recht op de aangeboden NKF coaching.

 

Artikel 26. De uitslag

Aan het slot van Provinciale NKF Competitie en Landelijke NKF Finale wordt de uitslag door de juryvoorzitter bekend gemaakt.

 

Artikel 27. Prijs ‘Koor van het Jaar 2018’

Het Koor van het Jaar 2018 wint een prijs die bestemd is als bijdrage in de kosten voor het geven van concerten of het vervaardigen van een geluids- en beeldregistratie. De organisatie van het NKF ondersteunt indien gewenst het koor bij de acquisitie van de concerten.

 

Artikel 28. NKF Impresariaat

Koren in de NKF Topkoor klasse en de NKF Kwaliteitskoor klasse worden toegelaten tot het NKF Impresariaat dat zich vanaf 2019 in zal zetten voor uitvoeringen op landelijke en internationale podia.

 

Artikel 29. Rapport

De deelnemende koren ontvangen na de bekendmaking van de uitslag in de Provinciale NKF Competities en de Landelijke NKF Finale de Officiële NKF Beoordeling in cijfers, tezamen met het totaal behaalde punten van de 10 onderdelen. De geschreven beoordelingen worden binnen drie weken na Provinciale NKF Competitie resp. Landelijke NKF Finale toegezonden.

 

Artikel 30. Geschillen

Bij geschillen en in gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de leiding van het NKF. Deze uitspraak is bindend en er kan niet over gecorrespondeerd worden.

 

 

Alle gegevens onder voorbehoud, ook van subsidietoekenning. Dit reglement kan tussentijds gewijzigd worden. Aan wijziging kunnen geen rechten worden ontleend en er kan geen correspondentie over worden gevoerd.